برای افرادی که دارای کارت طلایی امداد خودور هستند و کارت طلایی خود را بارها تمدید کرده اند و به دنبال تعویض خودروی کارکرده خود هستند،طرحی با نام طرح نوسوار امداد خودرو در نظر گرفته شده است. در این طرح امکان خرید خودرو نو به صورت قسطی با احتساب نرخ سود ویژه  فراهم است.برای افرادی که دارای کارت طلایی امداد خودور هستند و کارت طلایی خود را بارها تمدید کرده اند و به دنبال تعویض خودروی کارکرده خود هستند،طرحی با نام طرح نوسوار امداد خودرو در نظر گرفته شده است.

در این طرح امکان خرید خودرو نو به صورت قسطی با احتساب نرخ سود ویژه  فراهم است.طرح نوسوار امداد خودرو شامل گروه زیر است :در صورتی که افراد دارای محصولات ایران خودرو باشند و به صورت دو سال متوالی کارت طلایی امداد خودرو را تمدید نمایند می توانند از طرح نوسوار امداد خودرو بهره مند شوند.در صورتی که افراد خود دارای مالکیت قطعی و قانونی محصولات ایران خودرو باشند می توانند از طرح نوسوار امداد خودرو بهره مند شوند.در صورتی که افراد دارای محصولات ایران خودرو خدمات اشتراک طلایی برایشان فعال باشد.در صورتی که افراد دارای محصولات ایران خودرو فاقد چک برگشتی باشند.در صورتی که شخص متقاضی طرح نوسوار امداد خودرو است می تواند به شرح زیر از خدمات طرح نوسوار امداد خودرو بهره مند شود :در این طرح متقاضی طرح نوسوار امداد خودرو با توجه به تعداد سال های تمدید کارت طلایی امداد خودرو و مدت زمان مالکیت خودرو می تواند از فروش اقساطی 16 تا 20 درصدی با باز پرداخت یک،دو و یا سه ساله با اخذ چک در بازه 4 ماهه و بدون ضامن بهره مند شود که میزان این نرخ براساس تعداد سال های اشتراک مشخص می شود.پس از ثبت نام در طرح نوسوار امداد خودروبعد از 20 روز کاری و واریز وجه،خودرو تحویل متقاضی داده خواهد شد که این خودرو تا پایان پرداخت اقساط به نام مشترک ولی در رهن ایران خودرو استمراحل درخواست طرح نوسوار امداد خودرو به شرح زیر است : شخص متقاضی با مراجعه به دفاتر مرکزی امداد خودرو فرم مربوطه را تکمیل و درخواست خود را ارائه می دهد. درخواست مشتری و اطلاعات مربوط به سابقه مشتری توسط کارشناسان بررسی می شود که دو حالت اتفاق می افتد:عدم تایید اطلاعات توسط کارشناسان و اعلام آن به ایشان تأييد درخواست مشتري توسط کارشناس مربوطه و اعلام ميزان نرخ بهره فروش اقساطي خودرو و تخفيف تعلق گرفته به مشتري مبلغ پیش پرداخت و راهنمایی ادامه مسیر توسط کارشناس مربوطه به متقاضی اعلام می گردد.مراحل مورد نیاز برای تحویل خودرو توسط طرح نوسوار امداد خودرو  : تکمیل فرم های مربوطه برای طرح نوسوار امداد خودرو تحویل چکهای اقساطفرم گواهی امضا از دفتر اسناد رسمی ارسال اطلاعات توسط امداد خودرو به ایران خودرو بر اساس اطلاعات موجوددر رهن قرار دادن خودرو مشتری و درج این موضوع در سند خودرو که قابل انتقال به شخص دیگری نیست.